Projekt Friska Du –Styrka och balans för äldre- ett förebyggande hälsoprojekt

Övergripande problemställning i samhället:
Äldre populationen beräknas öka till 2,5 miljoner till 2030 (+34 %) ( 60-talisterna pensioneras) och till 2040 2,7 miljoner (+42%)
Kostnad – prisläge 2013  för fallolyckor totalt 24,6 miljarder per år.
Fallolyckor för 65+ kostar 10.6 miljarder per år  d.v.s.  43% av kostnaden
8 promille av 65+ faller d.v.s. 15.200 personer.
Samhällets kostnad förr fallolyckor 2030 beräknas till 14 miljarder per år för 65+ och 2040 15,1 miljarder per år.

Samhällets kostnader för fallolyckor

Investering  i fall olyckor 2012 var 3,4 miljarder, varav 50% tas av näringslivet (arbetsplatsolyckor) 50% var halkbekämpning, trottoarer, cykelvägar
Kostnad för vägtrafikolyckor 23,5 miljarder – Investering 43,7 miljarder per år (2013)
Vilken investering krävs för trendbrott?? Ca 50 miljarder?
Projektet är skalbart i Sverige, Norden med liknande socialsystem och delar av Europa

Vår Vision

Halvera antalet fallolyckor i Sverige för seniorer.

Metod

Senior Power träning – styrka och balans
Mål: Minska antalet fallolyckor för 65+ i eget boende, ingående i projektet med 100% på 1 år.

Vilka faller?

33% av alla 65+ faller per år
”Alla” faller
Kvinnor skadas oftare
Män svårare skador
50% av alla kvinnor över 50 år får någon gång en fraktur

3 grupper av seniorer


1. Vårdberoende

2. Friska – ”det händer inte mig”- promenerar, tveksam om träning ger bättre hälsa/balans/styrka och minskad fallrisk. Bor i egen bostad

3. Aktiva – tränar redan regelbundet. Vet att styrketräning ger balans och trygghet. Inte rädda för fall och skador

Gruppindelning av 65+ i Sverige  - 1,9 miljoner 65+


Grupp 1
552 000 tveksam om träning ger bättre balans och mindre fallrisk inom kommunal omsorg (30%)


Grupp 2
874 000 medveten att träning ger bättre hälsa/balans /trygghet och minskad fallrisk              (40%)


Grupp 3
552 000 erfarit att styrketräning ger bra balans och trygghet ej rädda för fall och fallskadorna(30%)

Balans och styrketräning är färskvara så alla grupperna behöver regelbunden träning för ökad trygghet och välmående!

Vinster att göra för samhälle och individer

Orsak till problemet:
Muskelsvaghet
Nedsatt balans-gångsvårighet
Förbättra genom skadeförebyggande arbete
Grundat på vetenskapligt material och evidensbaserad metod
Många kortsiktiga hälsovinster – till skillnad mot annat folkhälsoarbete
Vinst för Sverige vid 50% färre fallolyckor:  ca 5 miljarder per år!

Vad behöver göras?

Livsstilsförändring behövs – ändrade levnadsvanor och beteende:
Skapa tilltro, tillit, hopp och framtidstro
Bygga ett socialt sammanhang som ger socialt stöd och gemenskap
65+ inte med automatik mottaglig för information om behov av beteendeförändring

Nuläge
Marknadsundersökning – träffar vi ett behov som är värdefullt för intressenterna?
Kommun, landsting, pensionärsorganisationer, pensionärer
Eventuella korrigeringar i konceptet
In försäljning hos intressentgrupperna
Starta pilot i ett par kommuner –exempelvis Norrtälje, där Kommun & Landsting samverkar i Bolag, Danderyd, Vallentuna, Waxholm, Täby.
Locka/entusiasmera för deltagande på ett annorlunda sätt genom utskick, kontakter med målgruppen för att nå en grupp som är svår att nå och påverka
Start med 12 veckorsprogram om 2x45 minuter per vecka (Kroppen och hjärnan kommer igång)
Fortsättning med ytterligare 3x 12 veckor

Samarbeta/påverka Kommuner, 65+ och pensionärsorganisationer
Sprida faktainformation om fallrisker- olika kanaler
Skapa förebilder – storytelling (90-åringar i Nacka)
Introducera Metod – Senior Power Training – balans- och styrketräning (Professor Michail Tonkonogi)

Vad görs redan?

Internationellt s.k. fallmottagningar (fall clinics) (Storbritannien, Finland, Danmark, Australien
Översikt av resultat från 13 fallkliniker internationellt– 50% minskning av fall och fallskador
Västerbotten-Fall int’- Profound
Gotland- Trill int’
Kävlinge – balansträning
Tyresö, Höganäs – Fixar-Malte

Förebyggande senior hälsovård

Kävlinge kommun har sedan2008 satsat på kostnadsfri balansträning i grupp. Träningen leds av två sjukgymnaster och syftar till att deltagarna ska förbättra sin balans och därmed minska risken för fallolyckor. En stor andel av de som hittills har medverkat i träningen har förbättrat sin balans efter avslutad träning.
Balansträning vänder sig till dig som är 65 år eller äldre, har nedsatt balans och/eller upplever rädsla för att falla samt går med eller utan hjälpmedel

Referenser

Höganäs:
Fixar Malte. Olyckor minskat fallolyckor med nära 50%  efter 3 år.
Tyresö- 2005-2007:
Fixar Malte
2 års projekt kostnad 766.000 kr
Västerbotten: Brett samarbete mellan högskola, landsting, kommuner, regionen en del av Profound, som utbildar träningsledare. 10 tränare utbildades. Mål: att nå 84000 seniorer före 2016.
Projektet avslutades i förtid.